FAQ / Meest gestelde vragen

faq

algemene vragen

Bij ING
 • Je digitale afschrift bij ING download je als volgt:
 • Ga in Mijn ING naar de bij- en afschrijvingen van jouw rekening
 • Selecteer de gewenste rekening
 • Klik op Afdrukken
 • Vul de data in van de periode waarvan je een afgedrukt overzicht wilt
 • Druk op de knop Afdrukken


Bij de Rabobank
 • Je digitale afschrift bij de Rabobank download je als volgt:
 • Klik op Rekeningafschriften, links in het menu
 • Selecteer de gewenste rekening
 • Vink de nieuwste aan
 • Klik op Aanmaken
 • Je ziet nu een pagina met de melding 'Bezig'
 • Klik op Ophalen status
 • De melding verandert nu naar 'Gereed, Download'
 • Klik op Download om je overzicht te downloaden


Bij ABN Amro
 • Je digitale afschrift bij ABN Amro download je als volgt:
 • Klik op Betalen, links in het scherm
 • Klik op Overzichten
 • Klik op Afschriften downloaden
 • Selecteer het gewenste rekeningnummer en druk op OK
 • Download het PDF-bestand


Heb je een rekening bij een andere bank en kom je er niet uit?

Neem dan contact op met de klantenservice van je bank.

U kunt bestelling alleen betalen naar de bankrekening van One Mobility B.V.. De bankgegevens en het IBAN-nummer van One Mobility B.V. vindt u op het bestelformulier of op de orderbevestiging.

U kunt uw bank-/gironummer doorgeven bij uw netwerkprovider. Zij zullen dit voor u wijzigen.

Om veiligheidsredenen sturen wij u onze bankgegevens na ontvangst van een bestelling. De bankgegevens worden tevens vermeld op uw bestelformulier.

Ja, maar houdt u er rekening mee dat er ook Web aanbiedingen zijn welke alleen via internet aangeschaft kunnen worden.

Prijswijzigingen zijn inderdaad mogelijk. In de mobiele telecommarkt vinden continu prijswijzigingen plaats. Daarnaast hebben we op onze webwinkel ook speciale Web aanbiedingen, die u alleen via onze webshop kunt aanschaffen zoals o.a.: extra korting op maandelijks abonnement

Nee, op al onze aanbiedingen is de inruilkorting reeds verwerkt zonder dat u een mobiele telefoon hoeft in te leveren.

Indien u een losse mobiele telefoon koopt, kunt u iedere simkaart voor die mobiele telefoon gebruiken, dit wordt simlockvrij genoemd. Als een mobiele telefoon een simlock heeft, dan kan alleen de simkaart van het desbetreffende netwerk in de mobiele telefoon gebruikt worden. U kunt de simlock alleen laten verwijderen door uw netwerkprovider. Dit kan na 1 jaar bij uw netwerkprovider worden aangevraagd. De netwerkprovider zal u een code toesturen waarmee u de simlock kan verwijderen.

Een Imeinummer is een uniek nummer. Het is een soort kenteken voor uw mobiele telefoon. Iedere mobiele telefoon heeft een eigen Imeinummer, als u *#06# intoetst ziet u het Imeinummer van uw mobiele telefoon.

Het simnummer dat op de simkaart staat is een uniek nummer voor de netwerkprovider waarop alles is geregistreerd van de gebruiker. Denk hierbij aan gegevens van de gebruiker, telefoonnummer, gegevens over beltegoed of status van het abonnement etc.

Voor het aanvragen van een abonnement geldt de minimumleeftijd van 18 jaar. Personen jonger dan 18 jaar dienen bij de aanvraag een schriftelijke machtiging van ouders of verzorgers te kunnen overhandigen. Een alternatief is het aanschaffen van een prepaidtelefoon of -kaart.

Alle bestellingen op www.one.nl worden geen verzendkosten verrekend. Bij het bestellen onder rembours betaalt u €12.50 rembourskosten aan de postbode bij het leveren van uw bestelling.

Uw simkaart is pas actief na ingangsdatum van uw abonnement. Dit kan enkele dagen na de ontvangst van uw bestelling zijn. Indien u nummerbehoud heeft aangevraagd kan de simkaart pas gebruikt worden nadat het nummer van uw oude netwerkprovider is overgezet. Dit kan een aantal dagen duren. In de meeste gevallen wordt u daarover geïnformeerd door het netwerk per brief of per sms.

U kunt het beste hierover contact opnemen met uw netwerkprovider.

De levertijd van een mobiele telefoon i.c.m. een abonnement is geheel afhankelijk van het goedkeuringstraject van de netwerkprovider. Zodra uw contract met de benodigde kopieën bij ons binnen is zullen we uw aanvraag indienen bij de netwerkprovider. Het goedkeuringstraject kan tot maximaal 72uur oplopen. Zodra de goedkeuring door de netwerkprovider bij ons wordt afgegeven zullen wij de mobiele telefoon, mits voorradig binnen 1 werkdag bij u laten afleveren.

Wanneer eer bestelling geplaatst is, wordt deze door ons uiterlijk de eerstvolgende werkdag in behandeling genomen. Het hele traject van bestelling tot levering is door u online te volgen via: Mijn Account op Bestellingen.

Is een artikel niet binnen 10 dagen leverbaar, dan wordt u automatisch via de e-mail geïnformeerd. U kunt dan aangeven of u wil wachten op de levering. Als een mobiele telefoon niet meer leverbaar is, dan zullen wij altijd telefonisch contact met u opnemen.

De voorwaarden voor het annuleren van uw bestelling kunt u vinden in onze algemene voorwaarden.

De leveringsvoorwaarden kunt u vinden in onze algemene voorwaarden.

Als uw mobiele telefoon is gestolen of zoekgeraakt dan kunt u het mobiele nummer laten blokkeren via de klantenservice van uw netwerkprovider. Een prepaidkaart kan niet geblokkeerd worden voor diefstal of verlies. Wel kunt u een nieuwe simkaart aanvragen.

1. Uw persoonlijke gegevens; naam, adres (geen postbus), postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of emailadres
2. Legitimatie: rijbewijs, identiteitskaart, paspoort of verblijfskaart
3. Bankbewijs: bankpas, giropas of bank afschrift (niet ouder dan één maand)
4. Handtekening
5. Kopie van de benodigde documenten: rijbewijs, identiteitskaart of paspoort, bankpas en bankafschrift

*Indien één van de bovenstaande gegevens ontbreekt of onduidelijk is, kan dit een vertraging veroorzaken voor uw bestelling

Nadat u het contract heeft ingevuld, dient u deze uit te printen. Het contract dient vervolgens te worden ondertekend ter bevestiging. Daarna kunt u het contract i.c.m. de benodigde kopieën van legitimatie vervolgens naar het volgende adres sturen:
ONE Mobility Internet Sales
Gevers Deynootweg 93C 6hg
2586 BK Den Haag

U kunt uw adresgegevens, abonnementsgegevens of mobiele telefoongegevens van uw online bestelling laten wijzigen, zolang uw bestelling niet in behandeling is bij het netwerk. Neem voor wijzigingen contact op met onze afdeling One Mobility Internet Sales via het telefoonnummer +31(0) 70 891 84 68.

Dit is afhankelijk van de goedkeuring van uw netwerkprovider. Zodra er goedkeuring is ontvangt u hierover bericht. Indien u heeft aangegeven uw nummer te willen behouden gaat het contract in op het moment dat het nummer bij de nieuwe netwerkprovider is geïmporteerd

De voorwaarden voor het repareren van uw mobiele telefoon kunt u vinden in onze algemene voorwaarden.

disclaimer

algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

 • 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ONE.NL en op alle met ONE.NL aangegane overeenkomsten.
 • 1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
 • 1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 • 1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, worden die algemene voorwaarden terstond van de hand gewezen. De voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ONE.NL is ingestemd.
 • 1.5 De internetsite van ONE.NL richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
 • 1.6 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon, die handelingsbevoegd is, die met ONE.NL in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 • 1.7 ONE.NL behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
 • 1.8 Door het gebruik van de internetsite van ONE.NL en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
 • 1.9 ONE.NL is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 • 2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. ONE.NL is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
 • 2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • 2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 • 2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
 • - de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
 • - een offerte door de Koper is getekend en door ONE.NL is ontvangen ingeval door ONE.NL een op naam gestelde offerte is uitgebracht;
 • - de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan ONE.NL via elektronische weg is verzonden en door ONE.NL is ontvangen.
 • - De potentiële Koper akkoord is gegaan op de website, na inzage, met de Algemene Voorwaarden.
 • 2.5 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. die in prijslijsten, aanbiedingen of offertes zijn aangegeven, gelden slechts bij benadering. Geringe afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding, ontbinding of andere aanspraken voor de Opdrachtgever.
 • 2.6 De Opdrachtgever is gehouden inzake de Overeenkomst met de betreffende Provider zijn abonnementsverplichtingen ter zake van de afgesproken minimale looptijd na te komen. De Opdrachtgever ontvangt bij een dergelijke Overeenkomst van ONE.NL een korting op de aangeschafte zaak, welke korting eerst definitief wordt na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde looptijd.
 • 2.7 ONE.NL is geen partij bij de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Provider. Op de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Provider zijn de (algemene) voorwaarden van de Provider van toepassing. Indien de Opdrachtgever vragen of problemen heeft met betrekking tot de uitvoering van het contract mobiele telefonie dient de Opdrachtgever zich rechtstreeks tot de Provider te wenden. ONE.NL kan daarbij desgewenst een bemiddelende rol vervullen.
 • 2.8 ONE.NL levert geen producten aan natuurlijke personen die, naar de mening van ONE.NL, in hoofdzaak, bijvoorbeeld voor derden, bemiddelen bij het kopen of verkopen van telefoons of anderszins een intermediaire rol op de telecom-markt vervullen. ONE.NL behoudt zich het recht voor, zonder verdere opgave van redenen, dergelijke klanten te weigeren.
 • 2.9 Geldigheid netwerkactie: De looptijd van een netwerkactie wordt vermeld op de site onder actuele netwerkacties.

3. Prijzen

 • 3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
 • 3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur, zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
 • 3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die ONE.NL in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door ONE.NL worden gecorrigeerd.
 • 3.4 Bezorgkosten zijn inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld staat. De onder rembours verzenden bedragen 12,50 euro per levering en staat in de winkelwagen vermeld.

4. Betaling

 • 4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
 • - iDeal
 • - Overboeking
 • - Onder rembours (kost extra 12,50 euro per levering)
 • 4.2 ONE.NL kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
 • 4.3 Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de potentiële Koper, is voldaan.
 • 4.4 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. ONE.NL is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
 • 4.5 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden.
 • 4.6 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die ONE.NL als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
 • 4.7 In geval van niet-tijdige betaling is ONE.NL bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

 • 5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft ONE.NL ernaar om bestellingen die voor 15 uur 's middags op een werkdag zijn geplaatst binnen 2 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. ONE.NL kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
 • 5.2 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een credit card dient ONE.NL de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.
 • 5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.

6. Ruilen en herroepingsrecht

 • 6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ruilen is mogelijk indien blijkt het product niet in goede staat is en er binnen 7 dagen na levering contact is opgenomen met ONE.NL. Hierbij dienen wel de retourvoorwaarden juist in acht te worden genomen.
 • 6.2 Overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen. Hierbij dienen wel de retourvoorwaarden juist in acht te worden genomen.
 • 6.3 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt ONE.NL zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen, na ontvangst van het product, van het door de consument-Koper betaalde.

7. Eigendomsvoorbehoud

 • 7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met ONE.NL is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 • 7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid

 • 8.1 Voor door ONE.NL geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. ONE.NL vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een loket functie.
 • 8.2 De aansprakelijkheid van ONE.NL is, onverminderd het bepaalde in artikel 8.1, beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Voorgaande zin is niet van toepassing indien sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ONE.NL.
 • 8.3 ONE.NL is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 • 8.4 In het geval de Koper via ONE.NL een overeenkomst heeft gesloten voor een garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.
 • 8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
 • - indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van ONE.NL of de fabrikant zijn verricht;
 • - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
 • - indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 • - indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 • 8.6 De Koper is gehouden ONE.NL te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ONE.NL mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

9. Overmacht

 • 9.1 In geval van overmacht is ONE.NL niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 • 9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom

 • 10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij ONE.NL haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 • 10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 • 10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ONE.NL, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

11. Persoonsgegevens

 • 11.1 ONE.NL zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.
 • 11.2 ONE.NL neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 12.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van ONE.NL of overeenkomsten gesloten met ONE.NL worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

13.Diversen

 • 13.1 ONE.NL is gevestigd te (2586 BK) Den Haag, Gevers Deynootweg 93 C en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder KvK nr. 60714034. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 088-9999999 of via het e-mailadres webshop@ONE.NL. Het BTW-identificatienummer is NL8540.28.341.B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan ONE.NL, naar webshop@ONE.NL.
 • 13.2 ONE.NL streeft ernaar om de door haar ontvangen emails op werkdagen binnen 48 uur te beantwoorden.

ONE.NL heeft bij het samenstellen van de website de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desalniettemin blijven onvolkomenheden mogelijk. ONE.NL is echter op geen enkele wijze aansprakelijk, of kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade dan ook welke voortvloeit uit de informatie die op de website door ONE.NL wordt verstrekt. Hieronder valt o.m., maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijke beschermde werk(en) of het anderzins in strijd handelen met intellectueel eigendomsrechten van derden. Het is mogelijk dat ONE.NL op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. ONE.NL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. ONE.NL behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet of de belangen van andere gebruikers van het internet. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren d.m.v. offset, druk, fotokopie of microfilm of in enig digitaal, elektronisch, optische andere vorm. Copyright ONE.NL behoudt alle rechten, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is te allen tijde voorzien van bronvermelding tenzij anders overeengekomen. Mocht er ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid een rechthebbende zijn die een legitiem recht meent te hebben op de in de site ONE.NL gebruikte zaken, meldt ons dat dan zo spoedig mogelijk.

1.1 Procedures en algemene voorwaarden voor terugzendingen

 • 1.1.1 Condities
 • - Een ontvangen product wordt in zijn geheel wordt gezien als een product van ONE.NL, dat is inclusief de orginele verpakking. Dit betekent dat wanneer de klant een product heeft besteld en niet tevreden is met een van de inbegrepen artikelen hij toch het volledige product moet terugsturen in de originele verpakking. ONE.NL behoudt het recht om incomplete producten terug te sturen naar de klant. ONE.NL zal zorgdragen voor het retour adres.
 • - U mag echter geen Apple producten aan ons retourneren en terugbetaling eisen indien het plastic verpakking van desbetreffende product verwijderd is.
 • 1.1.2 Modaliteiten - Het inpakken van het product
 • - De klant moet aan ONE.NL laten weten dat deze het product graag terug wil sturen. Dit kan de klant per E-mail, telefoon, fax, of post doen. De klant moet contact met ons opnemen voor de aangegeven termijn. Deze termijn betreft 7 werkdagen.Tevens moet het product binnen de aangegeven termijn ontvangen zijn bij ONE.NL.
 • - De retour aanvraag moet bij onze helpdesk gedaan worden, welke een retour nummer (RMA nummer) voor de klant zal aanmaken. Wanneer een klant een RMA nummer heeft, dient hij het direct retour te zenden naar ONE.NL, zodanig dat de verzending binnen 9 werkdagen valt. Het adres waar de retour producten heen dienen te gaan, zal duidelijk gemaakt worden bij het aanmaken en ontvangen van het RMA nummer.
 • - Wanneer het om een defect gaat, zal na deze termijn de garantiebepaling in gaan en het product ter reparatie aangeboden worden door ONE.NL. De klant wordt door ONE.NL aangeraden om de retourzending aangetekend te versturen, zodat het product te volgen en verzekerd is. De klant is zelf verantwoordelijk voor een ordentelijke verzending van het product.
 • Verpakking
 • - Kies een verpakking van hetzelfde formaat als de te retourneren artikelen.

 • Let op: De verzendkosten zijn te allen tijde voor de klant.

 • - Verpak de spullen met beschermend en schokabsorberend materiaal. Zorg dat het goed verpakt is zodat het product de verschillende zijkanten van de verpakking niet kan aanraken of zodat het in de doos niet kan bewegen.

 • Let op: schrijf a.u.b. niets op de originele verpakking.

 • - Laat duidelijk de retournummers zien aan de buitenkant van het pakket, naast het verzendadres met de melding RMA. Als er meerdere retour nummers doorgegeven zijn dienen deze allemaal op het pakket vermeld te worden. Als meerdere pakketten nodig zijn voor de verzending, is het belangrijk dat de nummers op de doos met de betreffende inhoud overeenkomen.
 • - Schrijf de verzenddatum op
 • - De gegevens van de klant dienen op de doos vermeld te staan.
 • Het is belangrijk om de retour nummers op het pakket te vermelden.

 • Belangrijk: bij ontvangst, wordt de conformiteit van het retour verzonden product en de reden van het retour gecontroleerd.

 • Indien het product niet conform is of de reden van retourzending niet ontvankelijk verklaard wordt, zal deze niet aangenomen worden door ONE.NL en zal het product op kosten van de klant retour naar de klant verzonden worden. De reden van retour kan opnieuw onderzocht worden. Naar aanleiding hiervan zal de klant per mail of telefoon geïnformeerd worden over de vooruitgang van zijn retour.
 • De retourservice ONE.NL wordt niet als expert erkend. De mogelijkheid bestaat dat defecte toestellen doorgezonden moeten worden naar de serviceplaats van de fabrikant. Dit zal meestal de technische dienst van de fabrikant zelf zijn. In zo’n geval zal de procedure van de fabrikant gevolgd worden.

1.2 Terugzendingen binnen van 7 werkdagen

 • 1.2.1 Retour modaliteiten
 • De consument heeft recht op 7 werkdagen proeftijd vanaf de datum van levering van de bestelling. Binnen 7 werkdagen moet de klant een Retournummer (RMA) aanvragen bij ONE.NL. Het artikel dient binnen 9 werkdagen geretourneerd te worden in originele verpakking en in goede staat zodat deze opnieuw verkocht kan worden. Tevens heeft de klant recht op vervanging of terugbetaling zonder extra kosten, met uitzondering van de verzendkosten.
 • Let op: een retour verzonden product dat niet meer geschikt is voor verkoop zal niet geaccepteerd worden. Het product moet in perfecte staat teruggestuurd worden in de originele verpakking, niet beschadigd, alle accessoires ongeopend en onbeschreven. Indien dit niet het geval is, wordt het product teruggestuurd naar de klant, op diens kosten. Om de aanvraag correct af te kunnen handelen, dient de consument telkens zijn order referentienummer en zijn volledige contact gegevens door te geven.
 • 1.2.2 Specifieke retour voorwaarden voor intrekking van de bestelling binnen de proefperiode
 • Geen retour zal aangenomen worden indien:
 • - de retour aanvraag buiten de proefperiode afgehandeld is, wanneer de oorspronkelijke verpakking beschadigd is of als het product gebruikt is.
 • - de aanvraag van de producten die de mogelijkheid hebben om op kunnen nemen (mp3 spelers, mobiele telefoons, USB sticks, geheugen kaarten) buiten de garantie datum valt en/of als de originele verpakking beschadigd is, vastgemaakt is met plakband, geopend, gescheurd, gemarkeerd en/of als het product geïnstalleerd of gebruikt is.
 • - Afgeprijsde artikelen zullen niet teruggenomen of vervangen worden, behalve in geval van verborgen tekortkoming.
 • - Niet “materiële” producten (zoals download`s)
 • 1.2.3 Afhandeling van de terugzendingen binnen proefperiode
 • ONE.NL behoudt het recht beschadigde artikelen, handleiding, ontbrekende accessoires enz. Die niet binnen de voorwaarden en condities van ONE.NL vallen, te weigeren voor omruiling.
 • 1.2.4 Verzendkosten voor terugzendingen binnen proefperiode
 • De verzendkosten komen voor rekening van de klant.

1.3 Retour wegens defect bij het uitpakken

 • 1.3.1 Retour mogelijkheden voor defect bij het uitpakken.
 • Bij ontvangst van een defect product wordt de klant uitdrukkelijk verzocht om dit te melden, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst. Tijdens de retouraanvraag is het noodzakelijk dat de klant zo nauwkeurig mogelijk het probleem beschrijft. Bepaalde merken ondersteunen dit soort problemen en onderhandelen direct met de consument. In een dergelijk geval zullen de nodige gegevens en procedures om contact te nemen met de fabrikant door ons aan de klant gegeven worden. De klant zal dan contact op moeten nemen met de fabrikant welke na bevestiging dat het product inderdaad defect is, de klant een standaard vervanging aan zal bieden. Voor andere merken zal ONE.NL helpdesk een retour nummer (RMA) aanmaken. Het product dient dan retour verzonden te worden in de originele verpakking zelfs als deze al geopend is. Alle accessoires dienen meegestuurd te worden (handleiding, kabels, garantie enz.). Om ervoor te zorgen dat de aanvraag goed afgehandeld wordt dient de klant systematisch het ordernummer en de adresgegevens door te geven.
 • Let op: Alleen de producten die defect bij ontvangst (DOA) zijn en bevestigd zijn door de fabrikant zelf zullen geaccepteerd worden. Zo niet dan zal het product retour verzonden worden naar de klant of onder een andere reden behandeld worden (garantie voorwaarden fabrikant).
 • 1.3.2 Uitsluitingen
 • 1. Producten die niet defect bij ontvangst zijn bij openen na diagnose van de deskundigen of een technisch centrum.
 • 2. Defect na verkeerd gebruik van het product.
 • 3. Geopende of uiteengenomen producten.
 • 4. Schade, defect, beschadiging of gebrek toegeschreven aan externe oorsprong.
 • 5. Schade die ontstaat door corrosie, oxidatie (waterschade), verkeerde verbinding of aan een stroomvoeding probleem.
 • 6. Schade die ontstaan door een stroomvoeding. Hiermee word bedoeld niet een interne fout van de lader maar een externe. Bijvoorbeeld een defect stopcontact.
 • 1.3.3 Afhandeling van retour wegens defect bij ontvangst
 • De klant dient een aanvraag te doen bij ONE.NL. Naar aanleiding van het defect zal ONE.NL met de fabrikant beslissen of er een reparatie of standaard vervanging van het product volgt. Afhankelijk van de aard van het product, de voorraad en de wensen van de klant zal ONE.NL voorstellen om het product opnieuw te verzenden of vervangen met een product van zelfde waarde.
 • 1.3.4 Retour kosten indien defect bij ontvangst
 • Verzendkosten welke gemaakt worden door de klant wanneer het product defect bij ontvangst is, zal ONE.NL niet vergoeden. In het kader van de tevredenheid van de klant, kan ONE.NL voorstellen om het pakket op te halen bij de klant via een partnertransporteur.
 • NB.: Indien de klant kiest om het pakket zelf retour te zenden, kan ONE.NL de retourkosten aan de klant terugbetalen indien aan specifieke voorwaarden is voldaan. ONE.NL is dit niet verplicht.

1.4 Retour wegens referentie fout

 • 1.4.1 Retour mogelijkheden
 • De klant heeft 48 uur de tijd om aan ONE.NL door te geven dat het ontvangen product anders is dan de klant besteld heeft. Dit betreft verkeerde kleur, eigenschappen of het product is verschillend met hetgeen voorgesteld was. ONE.NL zal na ontvangst van de klacht controleren of deze gegrond is. Indien dit het geval is zal een retour nummer (RMA) verstrekt worden. Het product moet in goede staat geretourneerd worden. Hiermee wordt bedoeld in originele verpakking, zelfs als deze open geweest is, inclusief de volledige inhoud zoals accessoires, kabels, handleidingen, CD en dergelijke. De klant dient systematisch het retournummer (RMA) en het volledige adres door te geven, zodat de aanvraag correct afgehandeld kan worden.
 • 1.4.2 Retour afhandeling
 • Na ontvangst van het pakket door ONE.NL zal aan de hand van het type product, de beschikbare voorraad en de wens van de klant door ONE.NL voorgesteld worden om het bestelde product opnieuw te verzenden. Dit kan tevens een vergelijkbaar product zijn na goedkeuring van de klant. ONE.NL behoudt het recht om gebruikte en beschadigde producten te weigeren.
 • 1.4.3 Verzendkosten bij retour
 • De verzendkosten zijn bij retourneren voor de verzender. Dit betekend dat wanneer klant een product naar ONE.NL stuurt de verzendkosten voor de klant zijn. In het kader van de tevredenheid van de klant, kan ONE.NL voorstellen om het pakket op te halen bij de klant via een partnertransporteur. Indien ONE.NL een nieuw product retour zend aan de klant zijn de verzendkosten voor ONE.NL.
 • NB.: Indien de klant kiest om het pakket zelf retour te zenden, kan ONE.NL de retourkosten aan de klant terugbetalen indien aan specifieke voorwaarden is voldaan. ONE.NL is dit niet verplicht.

privacy

ONE.NL respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt, worden verschillende gegevens verzameld, teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden.
In dit Privacy Statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. ONE.NL draagt ervoor zorg dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij de Registratiekamer hebben plaatsgevonden.

Algemeen ONE.NL respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt, worden verschillende gegevens verzameld, teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden.
In dit Privacy Statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. ONE.NL draagt ervoor zorg dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij de Registratiekamer hebben plaatsgevonden.

Welke gegevens worden door ONE.NL verwerkt? De gegevens die door ONE.NL worden verwerkt bestaan uit twee categorieën.
Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult op het invulscherm indien u een bestelling via de site doet. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.). Alsook gegevens die in verband staan met de door u gekozen wijze van betalen.
Anderzijds zijn dit de zogenaamde "verkeersgegevens" van de bezoekers van de site. Zo wordt het IP-adres van uw computer geregistreerd. Tevens wordt naar uw surfgedrag gekeken op de site van ONE.NL. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienstverlening en de inhoud van onze site te verbeteren. De gegevens worden alleen gebruikt voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Wat doet ONE.NL met uw gegevens? Het doel van het verwerken van de gegevens is:

 • het verwerken van uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
 • het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van site;
 • het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbrieven.

De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt. De site van ONE.NL kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft ONE.NL geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk. ONE.NL heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Beveiliging ONE.NL heeft de nodige veiligheidsvoorzieningen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die ONE.NL op de site ontvangt. Alle gegevens worden gecodeerd en via beveiligde verbindingen verstuurd. ONE.NL hanteert hierbij een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens.

Uw rechten U kunt altijd aan ONE.NL vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiervoor kunt u een email sturen naar info@ONE.NL. Ook kunt u per email aan ONE.NL vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die ONE.NL zo spoedig mogelijk zal verwerken. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw geen bezwaar gemaakt heeft bij het aanmelden van de orde. Informatie over het privacybeleid van ONE.NL Voor alle andere vragen, opmerkingen of klachten die u mocht hebben over het privacybeleid van ONE.NL kunt u een e-mail of brief sturen naar ONE.NL